Czym jest kompleksowy system rozwoju osobistego i aktywności społecznej?

Czym jest kompleksowy system rozwoju osobistego i aktywności społecznej?

Kompleksowy system rozwoju osobistego i aktywności społecznej został stworzony z myślą o młodych ludziach wchodzących na rynek pracy, a posiadających niskie kompetencje społeczne i zaangażowanie w zakresie przedsiębiorczości. Problemem młodych obywateli krajów europejskich jest podejmowanie pracy poniżej swoich kwalifikacji zawodowych lub porzucanie jej na wczesnym etapie aktywności zawodowej, bądź brak jakiejkolwiek aktywności w zakresie rozwoju osobistego w obszarze aktywności zawodowej. Jest to niezwykle niepokojący trend w kontekście starzejące się społeczeństwa europejskiego, ponieważ bierność zawodowa młodych ludzi ma wpływ na gospodarkę państw Unii Europejskiej.

Praca pozwala młodzieży stać się niezależnymi również finansowo obywatelami swoich krajów, a brak aktywności w zakresie rozwoju osobistego powoduje brak perspektyw zawodowych. Rozwiązaniem tej trudnej sytuacji jest wspieranie młodzieży i tworzenie warunków, które sprzyjają nabywaniu kompetencji społecznych, a także edukacja zanim podejmą oni jakąkolwiek aktywność zawodową, a także już po podjęciu pracy.

Projekt „Next move”

Projekt „Next move” został stworzony dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy, a także trenerów, coachów młodzieżowych i pracowników HR, których zadaniem jest kierowanie karierą osób zatrudnionych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Osią tego projektu są trzy obszary:

  • Jednym z nich jest wspieranie włączenia społecznego poprzez zwiększanie szans na zatrudnienie osób młodych o mniejszych możliwościach odnalezienia się na rynku pracy.
  • Drugim obszarem tematycznym projektu jest ułatwienie młodym ludziom wkroczenia w dorosłość, wejścia na rynek pracy i rozwój kompetencji szczególnie pożądanych u pracowników.
  • Trzeci zaś odnosi się do wspierania budowy potencjału osób pracujących z młodzieżą. Program ten ma pomóc młodym ludziom w wieku od 18 do 26 roku życia w zdobywaniu praktycznej wiedzy i kompetencji miękkich, które są niezbędne do podjęcia pierwszej pracy i utrzymania jej zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym.

Efektem tego projektu będzie e-podręcznik skierowany do trenerów młodzieżowych i pracowników działów HR, który ma być upowszechniany przez partnerów projektu, jak również powstanie aplikacji mobilnej „Your move”, skierowanej bezpośrednio do młodych ludzi, której zadaniem jest rozwijanie kompetencji miękkich młodzieży, niezbędnych do podjęcia i utrzymania pierwszej pracy.

na czym polega podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W ramach programu rozwojowego dla młodzieży „Next move” założono powstanie e-podręcznika, zawierającego wskazówki w pracy trenerskiej w zakresie motywacji, rekrutacji, case study oraz 30 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi w obszarze budowania odpowiedzialności za powierzone zadania, pracy zespołowej, przyjmowania i dawania informacji zwrotnej, sposobu wyrażania swoich myśli, aby być zrozumianym i proaktywności, czyli brania swoich spraw we własne ręce. Podręcznik ma charakter praktyczny, nastawiony na przygotowanie trenerów, coachów młodzieżowych i pracowników HR i innych osób realizujących program  do przystępnego przekazu wiadomości młodym ludziom i wyposażenia ich w kompetencje miękkie w celu przygotowania ich do wejścia na rynek pracy. Natomiast materiały zamieszczone w aplikacji mobilnej „Your move” będą rozwinięciem zagadnień, tematów poruszanych na zajęciach, warsztatach z trenerami bądź pracownikami HR. Będą miały formę krótkich notatek, e-fiszek, które w sposób niezwykle przystępny będą prezentowały najważniejsze informacje, porady coachingowe, w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Aplikacja „Your move” zawierać będzie program trzydziestodniowej transformacji uczestników programu w procesie adaptacji na rynku pracy.

Działania podejmowane w ramach realizacji programu „Next move” i jego efekty wpisują się w strategię Unii Europejskiej, której celem jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, o wysokim poziomie zatrudnienia i wzrostu opartego na włączeniu społecznym. Efekty programu wpisują się także w projekt strategii Europa 2030, dotyczącej elastycznego uczenia się przez całe życie.

Partnerzy programu za istotne uznali zrealizowanie wyzwania edukacyjnego związanego z problemem zbyt niskich kompetencji miękkich młodzieży, które są niezbędne do zarządzania rozwojem osobistym i wykorzystywania własnego potencjału w skutecznym i samodzielnym poruszaniu się po rynku pracy oraz stworzenie spójnej i kompleksowej oferty  dla osób między 18 a 26 rokiem życia.

W jakie kompetencje miękkie powinien być wyposażony młody człowiek?

Problemem pracodawców staje się niski poziom wiedzy młodzieży na temat wymagań, jakie stawiają młodym pracownikom w zakresie kompetencji miękkich.  W raporcie opracowanym w ramach projektu „Biznes dla edukacji” odsłania się mało optymistyczna prawda o tym, że młodzież nie ma świadomości, jak duże znaczenie dla pracodawców mają kompetencje miękkie takie, jak:

  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • samodzielna analiza i wyciąganie wniosków,
  • kontakt z klientem,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • kompetencje interpersonalne.

Edukowanie młodych ludzi, wyposażenie w kompetencje miękkie czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych zwiększa ich wartość na rynku pracy, dlatego kształcenie osób młodych zgodnie z potrzebami tego rynku jest wyzwaniem nie tylko dla systemu edukacji, ale również dla świata biznesu.