Jak bada się sprawozdania finansowe?

Jak bada się sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie finansowe to obowiązkowy element działalności spółek akcyjnych. Takie sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowego badaniu przez biegłego rewidenta. Celem zbadania sprawozdania finansowego nie jest wykrycie błędu, by ukarać daną jednostkę. Rewident analizuje sprawozdanie finansowe, by określić, czy sprawozdanie finansowe określa w sposób rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową. Biegły rewident do pisemnej opinii na temat rzetelności i jasności sytuacji majątkowej dołącza również raport z badania.

 

Co robi biegły rewident?

Biegły rewident ma za zadanie ocenić prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Ocenia też czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami prawa, statutem albo umową. Tak więc głównym zajęciem biegłego rewidenta jest określenie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości przyjętymi przez jednostkę, której sprawozdanie dotyczy. W przypadku, w którym biegły rewident wykryje nieprawidłowość, ma obowiązek poinformować badaną jednostkę, aby skorygowała odnalezione błędy. Celem jednostki jest pozyskanie opinii bez zastrzeżeń. Jeśli nie dostosuje się ona do zaleceń rewidenta — biegły rewident wyda opinię z zastrzeżeniami. W raporcie sporządzanym przez biegłego rewidenta znajdziemy też wiele innych informacji. Najistotniejszą z nich jest ocena, czy w dalszej działalności jednostka jest zagrożona. Jeśli okaże się, że dana jednostka jest zagrożona upadłością oznacza to, że przyjęte finansowe założenia, wybrane podczas sporządzania sprawozdania finansowego oą okazać się błędne.

 

W czyich kompetencjach leży wydanie opinii o sprawozdaniu?

badanie sprawozdań finansowychWydanie opinii o sprawozdaniu finansowym leży w kompetencjach biegłego rewidenta, który jest bezstronny i niezależny. Takie czynności rewizji finansowej możliwe są dla osoby, która zdała państwowe egzaminy i odbyła aplikacje. Istotne jest by biegły rewident zachował niezależność i bezstronność. Te dwie cechy okazują się kluczowe podczas tworzenia sprawozdania finansowego. Należy mieć na uwadze, że opinii nie może wydać osoba, która jest akcjonariuszem danej spółki, jest spokrewniona z prezesem spółki lub rady nadzorczej albo pracowała w spółce pół roku wcześniej. Wynagrodzenie biegłego rewidenta jest zupełnie niezależne od wydanej opinii — tylko w ten sposób można zapewnić jej bezstronność.

 

Wobec kogo wysunięty jest obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych?

badanie sprawozdań finansowychObowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych to obligacja wielu jednostek. Warto wiedzieć, że badaniom podlegają niezależnie od typu — wszystkie spółki akcyjne, na przykład: banki, zakłady ubezpieczeń, spółki notowane na giełdzie. Jedyny wyjątek stanowią spółki akcyjne w organizacji. O obowiązku przeprowadzania sprawozdania finansowego decyduje suma przychodów oraz wielkość zatrudnienia i również wysokość sumy bilansowej. Tak więc obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych podlegają jednostki, dla których zachowanie prawidłowości finansowych ma szczególne znaczenie — dlatego to tak bardzo istotne  w przypadku spółek akcyjnych, szczególnie tych notowanych na giełdzie.

 

Jakie dokumenty sprawdza biegły rewident?

W zgodzie z ustawą o rachunkowości, akredytowana jednostka zlecająca kontrolę sprawozdania finansowego ma obowiązek udostępnić szereg istotnych dla tej sprawy dokumentów: istotnym umów handlowych i bankowych, których stroną jest badana jednostka, dokumenty stanowiące podstawę dokonywanych w nich zapisów, ksiąg rachunkowych, a także uchwał z posiedzeń rady nadzorczej i zarządu, a także innych ważnych dokumentów dotyczących pracy danej jednostki. W dodatku kierownik jednostki ma w obowiązku udzielenie wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta, a także związanych z przebiegiem badań.