Kiedy należy wpłacić wadium?

Kiedy należy wpłacić wadium?

Niektóre transakcje oraz zamówienia na usługi publiczne wymagają od przedsiębiorców odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Określa się go mianem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czym jest poręczenie wadialne i kiedy się je wykorzystuje?

Początkujący przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają wchodzić na rynek usług publicznych oraz przetargów, nie zdają sobie sprawy z tego, że istnieje odpowiednie zabezpieczenie odnoszące się do należytego wykonania umowy. Wpłacenie poręczenia wadialnego daje gwarancję, że zlecona usługa czy projekt zostanie zrealizowana z zachowaniem wszystkich możliwych standardów. Kiedy zatem należy wpłacić wadium? 

Co to jest poręczenie wadialne? 

Poręczenie wadialne określane jest również mianem poręczenia zapłaty wadium. Jednocześnie jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium podczas postępowania przetargowego, które powstało na zasadach określonych w Ustawie o Prawie zamówień publicznych. Poręczenie wadialne znajduje również swoje zastosowanie w innych przetargach, gdzie strona zamawiająca akceptuje taką formę zabezpieczenia jakości wykonanego zadania. 

Warto również pamiętać, że sprawy związane z poręczeniem zapłaty wadium są uregulowane w ustawie o Prawie Zamówień Publicznych. To w niej znajduje się uregulowanie w jaki sposób i na jakich zasadach wadium powinno być wpłacone przez jednostkę przystępującą do przetargu. 

Wadium może być wnoszone w formie gotówki, gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej. Wadium można również wnieść poprzez poręczenie udzielone przez podmioty zewnętrzne. Poręczenie wadialne jest zwrotne. 

ubezpieczenie wadialne w przetargu

Kiedy należy wpłacić wadium? 

Z racji tego, że wadium jest jednym ze sposobów, mających na celu zabezpieczenie interesów strony zamawiającej podczas zlecenia zamówienia publicznego, niemal każdy kto przystępuje to do przetargu, ma obowiązek wnieść wadium. 

Poręczenie wadialne należy w nieść na żądanie strony zamawiającej, bez wyjątków. Regulacje prawne związane z wniesieniem wadium nie pozostawiają stronom przetargu zbyt dużego pola do manewru. Wadium to forma należytego zabezpieczenia wykonania i wywiązania się z umowy. Określoną sumę pieniędzy należy wnieść przed zawarciem umowy, jeszcze w całym procesie przetargowym. 

Strona biorąca udział w przetargu nie ma prawnej możliwości odmowy wpłacenia wadium. W większości przetargów, jeśli na żądanie strony zamawiające poręczenie nie zostanie wniesione, oferta nie jest brana pod uwagę. 

W przypadku poręczenia wadialnego istotny jest czas jego wniesienia. Jeśli zabezpieczenie wadialne nie zostanie przedstawione w określonym przez stronę zamawiającą terminie, wniesione wadium przepada. Podobnie jak w przypadku nie wniesienia poręczenia wadialnego tuż przed podpisaniem umowy, jeśli oferta zostanie wybrana. 

wadium do przetargu

Dlaczego poręczenie wadialne jest tak istotne? 

Poręczenie wadialne jest niezwykle istotne, a jednocześnie stanowi jedyną formę zabezpieczenia dla zleceniodawcy. W ten sposób zamawiający ma możliwość zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, które pojawiają się w momencie nienależytego wywiązania się z umowy. 

Poręczenie wadialne, jak i również brak jego wniesienia, daje stronie zamawiającej szansę na to, aby wybrać inną najkorzystniejszą ofertę, spośród wszystkich innych. Nie musi wtedy przeprowadzać ponownej analizy i oceny. W niektórych przypadkach zleceniodawca ma także możliwość całkowitego unieważnienia postępowania. 

Każdy przedsiębiorca, który pragnie rozwijać swoją firmę i bierze udział w przetargach, musi liczyć się z koniecznością wniesienia poręczenia wadialnego, zabezpieczającego interes strony zamawiającej. Wpłacone wadium jest zwrotne do 30 dni po zakończeniu umowy i pełnym wywiązaniu się przez zleceniobiorcę umowy.