Kiedy wystawia się fakturę korygującą?

Kiedy wystawia się fakturę korygującą?

Faktura korygująca jest specyficznym dokumentem, którego zadaniem jest stwierdzenie stanu faktycznego i skorygowanie informacji na fakturze pierwotnej.

Wystawiana jest w szczególnych sytuacjach regulowanych przez ustawę. Chodzi przede wszystkim o zwrot towaru, udzielenie kupującemu rabatu, jak również zmniejszenie lub zwiększenie opodatkowania produktu.

Ze względu na brak możliwości wprowadzenia do faktury pierwotnej jakichkolwiek skreśleń i poprawek sporządza się fakturę korygującą, wystawioną w dwu egzemplarzach. W zależności od powodu wystawienie faktury korygującej postępuje się z nią w różny sposób.

Kiedy wystawia się fakturę korygującą?

Fakturę korygującą wystawia się w kilku sytuacjach, które określa ustawa o VAT w artykule 106 ustęp 1. Wskazuje się w niej obowiązek wystawienie korekty wtedy, gdy:

 • obniżono cenę w stosunku do wcześniejszej zapłaty z tytułu rabatu,
 • po dokonaniu sprzedaży obniżono cenę produktu,
 • zwrócono nabywcy produktu zapłatę w całości lub części,
 • zwrócono towar i opakowanie,
 • po sprzedaży produktu stwierdzono pomyłkę w jego cenie, bądź w innej pozycji znajdującej się na fakturze pierwotnej.

Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca?

Dane, jakie powinny się znaleźć na fakturze korygującej, są ściśle sformalizowane, gdyż określa to ustawa o VAT artykuł 106 ustęp 2. Na tego rodzaju dokumencie musi znaleźć się sformułowanie faktura korygująca albo korekta, również numer kolejny faktury oraz data wystawienia. Następnie dane zawarte na fakturze, do której stworzona została faktura korygująca. Są to:

 • data wystawienie faktury oraz jej numer,
 • nazwa zarówno nabywcy jak i sprzedawcy, bądź ich imiona i nazwiska łącznie z adresami,
 • numer podatnika, zazwyczaj jest to NIP sprzedawcy towaru lub usługi,
 • numer identyfikacyjny nabywcy towaru lub usługi, za pomocą którego identyfikuje się go na poczet podatku,
 • data dokonania dostawy towaru lub usługi lub otrzymania za nią zapłaty, jeśli jest inna od daty wystawienia faktury.

Na fakturze korygującej powinna się znaleźć nazwa produktu, towaru lub usługi, które zostały objęte fakturą korygującą, a także:

 • przyczyna pojawienia się konieczności dokonania korekty,
 • kwota korekty w sytuacji, gdy wprowadzona korekta ma wpływ na podstawę opodatkowania lub kwoty podatku należnego z uwzględnieniem stawek podatku i sprzedaży zwolnionej.
 • prawidłowa treść korygowanych pozycji, jeśli zmiana nie ma związku z podstawą opodatkowania.

Kiedy wystawia się zbiorczą fakturę korygującą?

W pewnych sytuacjach sporządza się zbiorczą fakturę korygującą. Dzieje się tak wtedy, gdy podatnik udziela obniżki lub opustu ceny na towary lub usługi dostarczane w określonym czasie jednemu odbiorcy.

Zawiera ona w takiej sytuacji informacje dodatkowe takie jak wskazanie okresu, którego dotyczy udzielany przez podatnika opust lub obniżka. Nie ma obowiązku umieszczania w zbiorczej fakturze korygującej takich informacji jak: data sprzedaży, rodzaj towaru lub usługi, których dotyczy korekta oraz NIP – u.

korekta faktury

Kto ma obowiązek wystawienia faktury korygującej?

Obowiązkiem sprzedawcy jest wystawienie faktury korygującej. W przypadku odmowy jej wystawienia podatnik może mieć spore problemy, dlatego warto zwrócić się o profesjonalne wsparcie do firm oferujących usługi księgowe, na przykład we Wrocławiu.

W przypadku jakichkolwiek problemów można również powołać się na umowę, której treść nie jest zgodna z informacjami zapisanymi na fakturze. W związku z tym, że umowa ma pierwszeństwo przed fakturą, podatnik może się na nią powołać w sytuacji żądania faktury korygującej. Niezwykle istotne jest polubowne załatwienie sprawy w celu uniknięcia drogi sądowej.

Jakie firmy mogą służyć profesjonalnym wsparciem w prowadzeniu usług księgowych?

Wsparciem dla firm lub jednoosobowej działalności gospodarczej w prowadzeniu księgowości mogą być biura rachunkowe. Oferują one kompleksową obsługę księgową, prowadzoną za pośrednictwem korespondencji mailowej i tradycyjnej. Forma tej współpracy wynika z potrzeby komfortu i sprawności usługi.

Usługi księgowe prowadzone przez biuro rachunkowe usprawnią pracę przedsiębiorstwa, wprowadzą właściwą kontrolę nad wydatkami, a  księgi rachunkowe będą prowadzone w sposób prawidłowy i zgodny z wymogami prawa. Biuro rachunkowe bierze pełną odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji księgowej. Jest to niezwykle wygodna i przejrzysta forma księgowości we Wrocławiu.