Jak przygotować się do szkolenia na audytora energetycznego?

Jak przygotować się do szkolenia na audytora energetycznego?

Audytor energetyczny to zawód wymieniony w urzędowym Indeksie Zawodów i Specjalności, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Osoba na tym stanowisku jest uprawniona do przeprowadzania audytu energetycznego budynku celem dokonania oceny stanu użytkowania energii i określenia możliwości jego poprawy. Podejmowane przez audytora działania służą odnalezieniu stosownych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych pozwalających na optymalizację zużycia energii. 

Jakie wymagania musi spełnić osoba rozpoczynająca szkolenie na audytora energetycznego? 

Osoba rozpoczynająca szkolenie na audytora energetycznego powinna posiadać wiedzę z zakresu:

 • budownictwa, 
 • instalacji elektrycznych, 
 • ogrzewania,
 • wentylacji. 

Istotne jest również, by była w stanie swobodnie poruszać się w świecie najnowszych technologii i orientowała się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, systemem zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoba, która planuje rozpocząć szkolenie na audytora energetycznego w celu uzyskania stosownych uprawnień, musi ponadto posiadać dyplom poświadczający ukończenie studiów magisterskich w zakresie budownictwa lub energetyki i nie być karana. 

Cechy osobowości i umiejętności ważne dla audytora energetycznego 

Osoba wykonująca obowiązki audytora energetycznego powinna posiadać analityczny umysł i mieć dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne. Istotne jest, by potrafiła w sposób jasny i klarowny przekazywać niezbędne informacje wszystkim zainteresowanym stronom. Do ważnych dla audytora energetycznego umiejętności należą również zdolność rozumienia skomplikowanych procesów, układania szczegółowych planów, wyciągania wniosków i raportowania w sposób zwięzły, lecz wystarczający. Osoba na tym stanowisku powinna ponadto cechować się łatwością budowania autorytetu. 

energia

Jakie materiały szkoleniowe są najważniejsze? 

Szkolenia na audytora energetycznego, organizowane przez renomowane ośrodki, takie jak Bureau Veritas, zapoznają kursantów z zagadnieniami związanymi z Systemem Zarządzania Energią i uczą ich skutecznego prowadzenia audytu energetycznego wraz z raportowaniem o jego wynikach. Szkolenia tego typu składają się z części teoretycznej, ćwiczeniowej oraz dyskusji. Korzystają z takich materiałów szkoleniowych, jak dokumentacja ISO 50001 i przykładowe plany audytów energetycznych, które umożliwiają przeprowadzenie studium przypadku. W bloku praktycznym kursu uczestnicy mogą zapoznać się z ciekawymi przykładami i najczęściej spotykanymi w firmach sytuacjami, dzięki czemu są w stanie lepiej przygotować się na wyzwania, z jakimi będą musieli się mierzyć podczas wykonywania obowiązków zawodowych. 

Jakie przykłady z życia można wykorzystać podczas szkolenia na audytora energetycznego? 

Uczestnikom szkolenia na audytora energetycznego prezentowane są różnorodne przykłady z życia. Odnoszą się one do sytuacji, z jakimi audytor może się spotkać w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Kursanci analizują więc dokumentację audytów energetycznych przeprowadzoną w budynkach: 

 •  mieszkalnych, 
 • zbiorowego zamieszkania, 
 • wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
 • wykorzystywanych przez lokalne sieci ciepłownicze i lokalne źródła ciepła

w sytuacji, gdy inwestor:

 • rozważa zaciągnięcie kredytu na termomodernizację i chce skorzystać z finansowania na zasadach określonych w Ustawie o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z dnia 21 listopada 2008 roku, 
 • chce uzyskać dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • planuje ubieganie się o przyznanie innych środków celowych na poziomie samorządowym. 

Dzięki temu uczestnicy szkolenia uczą się poprawnej oceny stanu użytkowania energii w różnych rodzajach obiektów i są w stanie odnaleźć konkretne rozwiązania techniczne, organizacyjne i formalne, które mogą posłużyć optymalizacji jej zużycia. 

Wyzwania czekające na uczestników szkolenia na audytora energetycznego 

Główne wyzwania, które czekają na uczestników szkolenia na audytora energetycznego, wynikają z konieczności dokładnego zapoznania się z wytycznymi normy ISO 50001 i nabycia umiejętności ich implementacji w praktyce. Dodatkowe utrudnienie dla kursantów związane jest z obowiązkiem dostosowania się do zapisów ustaw, w których audyty energetyczne wpisane są jako wymóg. Należą do nich Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), Ustawa o efektywności energetycznej, a także znowelizowana Ustawa o charakterystyce energetycznej, której celem jest uszczelnienie systemu certyfikacji energetycznej budynków.