Trendy na rozwój pracowników w 2021 roku

Rok 2020 ze względu na szalejącą pandemię przyniósł wiele niekorzystnych zmian w różnych dziedzinach życia. (więcej…)

Na czym polega ocena zgodności urządzeń ciśnieniowych?

Producenci wprowadzający urządzenia ciśnieniowe na rynek w krajach Unii Europejskiej są zobowiązani do uzyskania certyfikatu zgodności zgodnego z dyrektywą PED, wydawanego przez jednostkę notyfikowaną. Certyfikat jest formalnym potwierdzeniem, że wprowadzane do sprzedaży urządzenia są bezpieczne do użytkowania, a ich produkcja została na każdym etapie zweryfikowana zgodnie z założeniami obowiązujących standardów Dyrektywy ciśnieniowej. Na czym polega w praktyce ocena zgodności urządzeń ciśnieniowych, jakie urządzenia jej podlegają i czym różnią się od siebie certyfikaty PED oraz ASME?

Czym są urządzenia ciśnieniowe?

Inspekcja niezbędna do uzyskania certyfikatu ASME lub PED i uzyskania pozytywnej oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych jest przeprowadzana obowiązkowo dla zbiorników ciśnieniowych (i ich układów oraz podzespołów), kotłów parowych i energetycznych (oraz ich podzespołów), zbiorników grzewczych, części wykorzystywanych w elektrowniach jądrowych, a także zaworów, instalacji, rurociągów i gazociągów oraz materiałów i półproduktów wykorzystywanych w ich przygotowaniu. Kontroli podlegają również części wyposażeniowe z funkcją bezpieczeństwa lub funkcją operacyjną stosowane w urządzeniach ciśnieniowych do przerywania czy kontroli przepływu. Obowiązek certyfikacji zgodnie z dyrektywą PED nie obowiązuje dla dozowników aerozoli, silników, opon, poduszek powietrznych, urządzeń pneumatycznych oraz orurowania w systemach ogrzewania ciepłą wodą.

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych PED (Dyrektywa PED2014 / 68 / EU, poprzednio 97/23 / WE) stanowi europejskie ujednolicenie przepisów i wymagań dotyczących urządzeń ciśnieniowych, odnosząc się do urządzeń lub zespołów urządzeń o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara powyżej ciśnienia atmosferycznego. Urządzenia trafiające na europejski rynek mogą być przygotowane zgodnie z innymi normami (np. amerykańską normą ASME), o ile zostaną dopuszczone do użytku przez odpowiednie organizacje techniczne i będą spełniały wymogi europejskie.

Czym jest ocena zgodności i dlaczego te urządzenia jej podlegają?

Ocena zgodności jest procesem niezbędnym przed wprowadzeniem wyrobu na rynek i powinna być przeprowadzona przez producenta w celu zweryfikowania zgodności gotowego produktu i całego procesu produkcji z przepisami określonymi w obrębie normy PED. Producent zleca przeprowadzenie oceny zgodności jednostce notyfikowanej, która następnie przeprowadza audyt kontrolny wykazujący, że zarówno gotowe urządzenia ciśnieniowe, jak i cały proces ich produkcji i przygotowania są zgodnie z normą. Po zakończeniu oceny zgodności jednostka notyfikowana przyznaje certyfikat zgodności i możliwość stosowania znaku CE.

Podczas oceny zgodności, jednostka notyfikowana sprawdza wybór i oznakowanie materiału, planowane procedury produkcji i spawania urządzenia, kwalifikacje personelu produkcyjnego, a także sam projekt wraz z rysunkami, zestawieniem materiałów i obliczeniami wskazującymi że urządzenie o zadanych parametrach będzie spełniało wymagania normy. Kontroli podlegają także pracownicy oraz materiały produkcyjne, a ocena jest przeprowadzana również podczas nadzoru nad produkcją i końcowych badań wytrzymałościowych po ukończeniu produkcji urządzenia.

Certyfikat ASME

Jak funkcjonuje w tym kontekście certyfikat ASME?

Certyfikat ASME Boiler and Pressure Vessel Code to certyfikat amerykański, względem którego zgodność muszą uzyskać urządzenia ciśnieniowe wprowadzane m.in. na rynek w USA i Kanadzie. Choć w Unii Europejskiej wiążącą dyrektywą w zakresie bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych jest Dyrektywa PED, dostosowanie produkcji i uzyskanie potwierdzonej certyfikatem ASME jest wystarczającym dowodem prawidłowego przygotowania i bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych, pod warunkiem uzyskania zgody na certyfikację według ASME od odpowiedniej jednostki nadzoru technicznego. Przepisy ASME, podobnie jak Dyrektywa PED, określają wymogi obowiązkowej certyfikacji producentów, zapewnienia jakości, projektów, materiałów oraz wytwarzania i badania urządzeń ciśnieniowych, w tym kotłów grzewczych i energetycznych, zbiorników ciśnieniowych, rurociągów czy części wykorzystywanych w elektrowniach jądrowych.

Certyfikat ASME jest rozpoznawalny na arenie międzynarodowej, także poza Unią Europejską, więc z perspektywy producentów urządzeń ciśnieniowych chcących rozszerzyć swoją produkcję i zasięg poza UE, uzyskanie certyfikatu zgodności z ASME jest zdecydowanie lepszym wyborem. W ramach oceny zgodności i procesu certyfikacji zostaną ocenione, podobnie jak w przypadku oceny zgodności z dyrektywą PED:

  • dokumentacja techniczna urządzenia,
  • procedury produkcyjne,
  • materiały,
  • kwalifikacje pracowników produkcji,
  • systemy jakości,
  • wyniki badań nieniszczących,
  • kontroli wykonania,
  • raportów z nadzoru produkcji i testy końcowe.

Polecane szkolenia dla firm zajmujących się żywnością

Wymagania dla producentów żywności w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych są wyjątkowo wysokie. Międzynarodowe standardy stworzone przez europejskie sieci handlowe, w tym normy IFS i BRC, stanowią obecnie podstawę dla budowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw. Ich wdrożenie i uzyskanie certyfikatu może być dla wielu firm przepustką na rynki krajowe i międzynarodowe, ale też podstawą do wzmocnienia wewnętrznej organizacji działań przedsiębiorstwa. Aby wdrożyć i spełnić wymogi normy, dobrym punktem startowym dla przedsiębiorców będzie skorzystanie z dedykowanych szkoleń w zakresie norm BRC, IFS oraz innych standardów żywieniowych. Na które warto zwrócić szczególną uwagę?

Szkolenia z norm w branży spożywczej

Przedział tematyczny szkoleń, jakie są organizowane przez jednostki certyfikujące w ramach zarządzania bezpieczeństwem i jakością w branży spożywczej jest dość szeroki i dedykowany dla pracowników różnego szczebla. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, w szkoleniach mogą brać udział pracownicy niższych szczebli, zobowiązani do codziennego stosowania się do wymogów systemu zarządzania bezpieczeństwem po jego wdrożeniu, managerowie, specjaliści działu wdrażania standardów i kontroli jakości, a także członkowie wyższego szczebla kierownictwa oraz audytorzy wewnętrzni i wiodący, których rolą będzie nadzorowanie przebiegu wdrażania i stosowania wytycznych przyjętych norm.

Wśród ciekawszych szkoleń, jakimi warto zainteresować się w kontekście bezpieczeństwa żywności należy wymienić przede wszystkim szkolenia IFS i BRC. Obydwie normy (niemiecko-francuska oraz brytyjska) zostały stworzone dla dostawców żywności dla największych sieci handlowych i są obecnie stosowane w wielu firmach produkujących na rynek krajowy i zagraniczny. Norma IFS została w 2020 roku zaktualizowana do nowej wersji IFS w.7, dostosowując wymagania do aktualnych potrzeb branży przemysłu spożywczego. Przejście szkolenia w zakresie nowych wymogów normy może pomóc w przygotowaniu się do wdrożenia zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem. Podobnie wygląda kwestia szkoleń z zakresu normy BRC, która przeszła aktualizację do wersji 8 i wprowadziła nowsze, bardziej szczegółowe wymagania dla producentów żywności, sprzedawców detalicznych i firm z sektora gastronomicznego.

Szkolenia IFS i BRC – poznaj najnowsze wydania standardów bezpieczeństwa żywności

Szkolenia w zakresie podstawowych norm branży spożywczej – IFS oraz BRC skupiają się na wprowadzeniu do wymagań standardów przez sieci handlowe, przedstawieniu zasad oceny przedsiębiorstwa w czasie audytu oraz przygotowaniu pracowników i osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemu opartego o BRC/IFS do zmian i stosowania wymogów normy w praktyce. Podczas szkolenia zostaną poruszone tematy zmian, jakie zostały na niesione w nowych wersjach standardów IFS i BRC, a także zagadnienia w obrębie których normy pokrywają się z innymi globalnymi standardami dla producentów żywności (HACCP oraz ISO 22000).

Certyfikacja żywności szkolenie

Bureau Veritas to jednostka, dzięki której możliwa jest certyfikacja żywności – szkolenie z IFS 7 zostało przygotowane w taki sposób, aby jego odbiorcami stali się pracownicy wszystkich szczebli branży spożywczej.

Kiedy warto zainwestować w szkolenia z norm dla bezpieczeństwa żywności?

Odpowiednie przygotowanie się do procesu wdrożenia standardów może wpłynąć znacząco na ułatwienie budowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, zwiększyć wewnętrzną organizację w firmie, a także zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów i wykrycia nieprawidłowości niezgodnych z wytycznymi normy. W związku z tym szkolenia stanowią dla firm wartościowe narzędzie wsparcia na każdym etapie pracy z BRC, IFS, HACCP, ISO 22000, VLOG, MSC czy innymi standardami stosowanymi w branży żywieniowej.

Firma powinna dopasować tematykę szkoleń i ich zakres do swoich aktualnych potrzeb i wymagań, zwracając uwagę na branżę w której działa oraz grupę odbiorców, do jakich szkolenie jest kierowane.

Akredytowane jednostki certyfikujące, które oferują szkolenia w zakresie standardów żywieniowych zapewniają możliwość przygotowania szkoleń, także w trybie online, dla pracowników wszystkich szczebli w branży spożywczej. Szkolenie może zostać zorganizowane dla osób najniższego szczebla, odpowiedzialnych za bieżące stosowanie się do wymogów norm na podstawie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem, a także dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów zarządzania. O szkolenia warto zadbać szczególnie w okresie przygotowywania się co certyfikacji systemu – osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, audytorzy systemów oraz kierownictwo firmy powinny odpowiednio zadbać o prawidłowe zrozumienie wymogów normy i dopasowanie ich do specyfiki działania firmy.

 

Jak dobrze wizualnie przedstawić markę?

Jak sprawić, by usługi naszej firmy od razu zyskały dużą popularność? Otóż, będąc właścicielem nowo powstałej firmy, powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak odpowiednio zaprojektować znak firmowy, który będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje na temat naszej firmy? (więcej…)

Jak ważne jest firmowe logo

Logo stanowi nie tylko charakterystyczny znak danej firmy. Symbol, który będzie się jednoznacznie kojarzy z określonym działalnością może wpłynąć pozytywnie na jego odbiór przez potencjalnych klientów. Oryginalnie zaprojektowane logo jednoznacznie zidentyfikuje markę oraz zainteresuje inne osoby.

(więcej…)

Impreza firmowa – jak to dobrze zrobić

Zorganizowanie imprezy integracyjnej jest jednym z bardzo trudnych, ale ważnych zadań, które przekłada się efektywną pracę zespołową. Socjalizacja, czyli wzajemne poznanie się, pozytywnie wpłynie na dalszą współpracę, lepszą motywację i zaangażowanie każdego pracownika. Poza tym, jeżeli pracodawca dobrze zna swój zespół, będzie doskonale wiedział w jaki sposób może zaaranżować udaną imprezę firmową. Sposobów jest wiele, najważniejsze jest przestrzegać kilku ważnych zasad. (więcej…)

Zalety projektowania domu w 3D

Każdy projekt przechodzi przez wiele etapów. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest projektowanie 3D. Wizualizacje 3D domów, ale także innych budynków czy obiektów umożliwiają zobaczenie interesujących rozwiązań przestrzennych, konstrukcyjnych i materiałowych, ale nie tylko. Poznaj zalety projektowania domu w 3D. (więcej…)

Krówki reklamowe – świetny sposób na kreatywną reklamę własnej firmy

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jakich metod użyć, by marka którą reprezentują była rozpoznawalna i chwytliwa. Jakie produkty oprócz klasycznych reklam w postaci bilbordów, plakatów, ulotek czy internetowych znaczników zastosować…

Odpowiedź nasuwa się dość szybko. W dobie wysoko rozwiniętych technologii prócz wszystkich wyżej wymienionych sposobów, skuteczną reklamę stanowić mogą także gadżety. Niektóre firmy inwestują w personalizowane kalendarze, długopisy czy kubki, inne w ekologiczne torby z nadrukiem swojej marki. Jeszcze inne w coś, czym można poczęstować kolejne osoby. Cukierki!

Krówki reklamowe — świetny sposób na kreatywną reklamę własnej firmy

Cukierki, jako słodka reklama firmy, wprowadzane są przez specjalistów od marketingu coraz częściej. Nic dziwnego. To nie tylko świetny sposób na kreatywną reklamę, ale także opcja, która pod wieloma względami przewyższa skutecznością pozostałe gadżety.

Reklamowe krówki mogą zawierać nie tylko logo naszej firmy, jej slogan reklamowy, ale również wszystko to, co wydaje nam się konieczne. Przy wyborem producenta z którego usług zamierzamy skorzystać, warto jednak  sprawdzić czy produkt, który oferuje jest też po prostu… smaczny. Nie ma przecież nic gorszego, niż zamówienie sporej ilości słodyczy, które w smaku będą zwyczajnie odpychające. Tego nie naprawi ani  estetyczny wygląd, ani oryginalne opakowanie.

krowki24.pl, to przykład firmy, która doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Tam produkcja cukierków, to proces oparty na recepturze z 1921 roku, który bazując wyłącznie na surowcach najwyższej jakości dostarcza odbiorcom słodycze pyszne, tradycyjne i kreatywnie opakowane. Firma daje do wyboru cukierki między innymi na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, chrzest czy ślub. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z jej usług, mogą natomiast stworzyć własny projekt opakowania, uzupełniając go o swoje logo, myśl przewodnią czy odpowiednią grafikę.

krówki personalizowane

 

Jakie są zalety gadżetów reklamowych w postaci personalizowanych krówek?

Wśród wielu zalet gadżetów reklamowych, a już w szczególności opisanych powyżej cukierków zaliczyć można z pewnością fakt budowania przez nie świadomości danej marki. Nadruk z logo firmy czy konkretnym sloganem, który umieszczony jest na opakowaniu nie tylko rzuca się w oczy, ale stanowi również zachętę dla kolejnych osób. Obdarowany pewną ilością klient z całą pewnością podzieli się bowiem swoją zdobyczą z kolejnymi osobami — a to już prosta droga do rozprzestrzeniania nazwy i działalności naszego przedsiębiorstwa. Cukierki zachęcają. Estetycznie eksponowane na ladzie, w poczekalni czy recepcji, aż proszą się by przechodzień po nie sięgnął. Specjalnie produkowane kubki, kalendarze czy torby nie mają takich możliwości. Aby dotarły do klienta i dumnie reprezentowały swoją markę, należy włożyć w cały proces o wiele więcej wysiłku.

Gadżety reklamowe, a w szczególności personalizowane krówki i krówki z nadrukiem, to również możliwość dotarcia do praktycznie wszystkich grup docelowych. Niezależnie od tego, czy jesteśmy ludźmi młodymi, czy już dojrzałymi, smaki i preferencje mamy przecież podobne. A kto nie lubi odrobiny słodyczy? Dla porównania — śmieszne kubki z nadrukiem, to opcja dedykowana w szczególności młodzieży, z kolei notatniki czy reklamowe parasole przydatne są osobom starszym. W porównaniu z innymi możliwościami krówki z nadrukiem wydają się zatem najbardziej wszechstronne i uniwersalne. Gdybyśmy mieli zatem podsumować zasadność gadżetów reklamowych, takich jak firmowe cukierki, pierwszą myślą będzie zawsze — użyteczność, dobra jakość i efektywność.

Personalizowane krówki — stwórz wspaniały prezent na dzień kobiet.

Wielu mężczyzn przed 8 marca ma poważną zagwozdkę. Chcą pokazać kobietom w swoim otoczeniu, że są one dla nich ważne, wyjątkowe, oraz że doceniają ich pracę. Z drugiej jednak strony PRL-owski goździk i rajstopy to mocno przestarzały prezent. Jednak każdy, kto szuka wyjątkowego, ekonomicznego i kreatywnego prezentu, który doceni każda kobieta powinien postawić na personalizowane krówki.

Krówki personalizowane dla ukochanej

Której kobiety nie ucieszyłoby opakowanie krówek przygotowane specjalnie dla niej? Na każdej etykiecie znajdziemy komplement specjalnie dla niej. Możesz też spersonalizować etykietę tak, aby nawiązywała do Waszych wspólnych chwil lub jej wyjątkowych pasji. Tutaj liczy się kreatywność i jak najlepsze dopasowanie do Twojej ukochanej. Oczywistością w tym podarku jest fakt, że słodycze dawane z miłości nie tuczą.

Słodkości dla babci

Każda babcia cieszy się, kiedy widzi się z wnukami. Jeżeli do tego pamiętają one o takim święcie jak dzień kobiet i przygotują dedykowane dla nich słodycze nie pozostaje nic innego jak radość. Na pewno każda seniorka rodu będzie zachwycona widząc swoje imię i życzenia od wnuka na każdym cukierku. Będzie się też nimi z chęcią chwalić koleżankom.

Małe co nieco dla koleżanek z pracy

Jak często nasze koleżanki z pracy pomagają nam w codziennych obowiązkach? Dzień kobiet to idealna okazja, aby się odwdzięczyć. Krówki personalizowane  idealnie się sprawdzą. Są podzielne, pyszne i wywołają uśmiech na każdej twarzy. Opakowanie może zawierać komplement dla każdej z pań, słowo „dziękuję” lub napis „Dzień kobiet” i datę. Dzięki temu wszystkie będą wiedziały, że się postaraliśmy i z pewnością to docenią. Pomoże nam to zbudować jeszcze lepsze relacje ze współpracownikami.

krówki personalizowane

Krówki pracownic z firmy

Docenianie pracowników to niezwykle ważny element Employer Brandingu. Dzięki takim działaniom zmniejszamy rotację pracowników i sprawiamy, że pozytywnie się oni o nas wyrażają. Co za tym idzie łatwiej jest nam też zrekrutować nowe talenty. Dodatkowo zadowoleni pracownicy są bardziej zmotywowani i efektywni. Biorąc to pod uwagę świadomi pracodawcy tylko poszukują okazji, aby w kreatywny sposób pokazać swoim ludziom jak ich cenią.

Takie niezobowiązujące święta jak dzień kobiet to doskonała okazja, aby pokazać wszystkim Paniom, że o nie dbamy i doceniamy. Krówki będą podzielne, a dzięki personalizacji wszystkie nasze pracownice poczują, że przygotowaliśmy się na ich święto. Pamiętajmy jednak o równouprawnieniu! Powinniśmy też zakupić zestaw krówek na dzień mężczyzn 10 marca.

Słodkości dla dzieci

Jeżeli nasze maluchy chcą świętować dzień kobiet to personalizowane krówki również będą świetnym rozwiązaniem. W końcu wszyscy wiemy, że dzieciaki uwielbiają słodycze. Kolorowe zabawne papierki cukierków dedykowane na ten dzień będą tylko dodatkowym atutem. Po za tym jeżeli jesteśmy rodzicami młodego dżentelmena to taki kawaler rozdające dedykowane krówki małym damom będzie najwspanialszym widokiem na świecie.

Personalizowane krówki to świetne rozwiązanie w wielu przypadkach. Jeżeli nie mamy pomysłu na dzień kobiet, a potrzebujemy czegoś co będzie podzielne, urocze, dobre dla wszystkich i nie zrujnuje naszego budżetu to znaleźliśmy idealne rozwiązanie. Nie bez powodu te karmelowe, ciągnące się cukierki od tylu lat cieszą się tak ogromną popularnością w Polsce. W końcu to małe kawałeczki nieba w gębie. A w dzień kobiet na pewno nie są kaloryczne.

Pop-up store – na czym polega ten rodzaj marketingu?

Pop-up store to rozkładane lokale, które w danym miejscu stoją określoną ilość czasu – najczęściej od 1 dnia do 3 miesięcy. Ten rodzaj marketingu jest niezwykle skuteczny, ponieważ nawet do 87% badanych przyznało, że po tego rodzaju evencie kupiło produkt danej marki. Gdzie są ustawiane lokale pop-up store? Najczęściej tam, gdzie jest dużo ludzi, czyli w galeriach lub centrach handlowych. Często pojawiają się wtedy, gdy w danym mieście trwa jakiś festiwal, targi branżowe lub po prostu są organizowane dni tego miasta.

(więcej…)

« Starsze