Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.

Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.

 Mieszcząca się w Poznaniu, Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik to kompletna pomoc prawna z zakresu danych osobowych, wykraczająca poza zagadnienia dotyczące RODO. Z przepisami dotyczącymi właściwej ochrony danych osobowych mierzą się zarówno podmioty publiczne jak i prywatne, a za­nied­ba­nie właściwego wywiązywania się z nich mo­że skut­ko­wać ne­ga­tyw­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi. Dlatego warto skorzystać z pomocy Kancelarii, która oferuje m.in. przeprowadzenie au­dy­tu, opra­co­wa­nie do­ku­men­ta­cji i pro­ce­dur, świad­cze­nie usług In­spek­to­ra Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych oraz wiele innych usług prawnych. Zapraszamy do poznania szczegółów.

 

Dane firmy

Adres: ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań

Telefon: 792 304 042

Poczta elektroniczna: sekretariat@pawelczyk-kozik.pl 

Adres strony internetowej: https://pawelczyk-kozik.pl/